Wat als een BV Ontbonden is?

Stelt u zich eens voor. U heeft een vordering op een BV, maar deze BV blijkt bij navraag ontbonden te zijn. Uw grootste angst of nachtmerrie komt uit. Wat kunt u als schuldeiser van de BV nog doen? En, wat kunt u verwachten? Mag een BV eigenlijk welk ontbonden worden? Tijd om nader hierop in te zoomen.

Ontbinden mag

De aandeelhouders van de BV mogen besluiten tot ontbinding van de BV. In de statuten staat veelal vermeld op welke wijze dat moet gebeuren.

Nadat het besluit tot ontbinding is genomen is de vennootschap in juridische zin ontbonden. Indien de BV op het moment van ontbinding geen baten meer heeft, dan houdt zij direct op te bestaan. De BV verkeert dan in liquidatie.

Deze nieuwe (rechts)toestand moet worden ingeschreven in het handelsregister. De ontbinding van de rechtspersoon betekent niet per definitie dat de rechtspersoon is opgehouden te bestaan. De ontbonden rechtspersoon blijft namelijk bestaan voor zover dit tot vereffening van zijn vermogen noodzakelijk is.

Vereffening van een BV

Vanaf het moment van inschrijving krijgt de bestuurder een andere rol, namelijk die van vereffenaar. De vereffenaar is belast met de vereffening van het vermogen van de ontbonden BV.

De vereffenaar moet inventariseren welke baten (activa) en schulden er zijn. Daarna dient hij de baten te gelde te maken.

Uit het saldo dienen allereerst de openstaande schulden te worden betaald. Zodra het vermogen is uitgekeerd en er dus geen baten meer zijn, houdt de vennootschap op te bestaan en kan deze definitief worden uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Wat als een BV ontbonden is?

Meer schulden dan baten

Zijn er meer schulden dan uit de baten kunnen worden voldaan? Dan is de vereffenaar verplicht aangifte van faillissement te doen. Dit dient hij te doen bij de rechtbank.

Op het moment van aangifte gelden de regels van het faillissement. De plicht tot het doen van aangifte van faillissement vervalt als alle schuldeisers uitdrukkelijk instemmen met het feit dat de vereffening zonder faillissement verder gaat.

Overeenstemming schuldeisers

Het faillissement kan alleen achterwege blijven wanneer er met de schuldeisers overeenstemming wordt bereikt.

Een dergelijke overeenstemming wordt vaak bereikt omdat het alternatief meestal ongunstiger is. Schuldeisers wordt een percentage van de vordering geboden tegen verlening van kwijting van het meerdere.

Voor de meeste schuldeisers is dit het maximaal haalbare. Bij faillissement van de BV zouden ze vaak slechter af zijn. Genoegen nemen met een deel van de vordering is beter dan het risico op helemaal niets. Het onderzoeken van deze mogelijkheid tot overeenstemming is in de meeste gevallen dan ook zinvol. Als overeenstemming bereikt is, houdt de BV op te bestaan en kan deze worden uitgeschreven uit het handelsregister.

Rechtsmaatregelen tegen ontbonden BV

Aanvraag Faillissement
Ook van een ontbonden BV kan het faillissement aangevraagd worden indien u een vordering op de BV heeft. U dient als schuldeiser (verzoeker van het faillissement) dan wel aannemelijk te maken dat er nog (mogelijke) baten zijn. Dit kan een lastige opgave zijn.

Onrechtmatige daad
Het leeghalen van een BV kan een onrechtmatige daad van de bestuurder zijn. Als de bestuurder ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, kan hij aansprakelijk gesteld worden.

Verzoek tot heropnening
U kunt als schuldeiser, na de uitschrijving uit de KvK / turboliquidatie, de rechtbank verzoeken om heropening van de vereffening. Deze optie is interessant als er baten blijken te zijn die zonder een rechtszaak kunnen worden afgewikkeld.


Wellicht ook interessant voor u? Betaaltermijn facturen.