27 maart 2023
Home » Verrekening Onbetaalde Factuur
Verrekening Onbetaalde Factuur

Verrekening Onbetaalde Factuur

Rechtspraak, ECLI:NL:RBLIM:2021:322Verrekening Onbetaalde Factuur. Rechtbank Limburg, 13-01-2021 / 8737634 CV EXPL 20-4178 – Onbetaalde factuur. Verrekening. Deugdelijke werkzaamheden eiser en duidelijke onderbouwing gemaakte afspraken door eiser. Vergoeding Incassokosten door Gedaagde. Afwijzing vergoeding juridische kosten incassobureau in navolging van artikelen 237 tot en met 240 Rv.


Feiten

Gedaagde in deze zaak heeft eiser ingehuurd om het licht te verzorgen bij een aantal van zijn shows, te weten op het Stadspark festival en het Let’s Groove evenement. Eiser heeft gedaagde hiervoor twee facturen gestuurd:

– factuur [nummer 1] d.d. 3 september 2018 voor een bedrag van € 1.149,50 – – factuur [nummer 2] d.d. 19 september 2018 voor een bedrag van € 340,31.

Gedaagde heeft op 28 december 2018 een deelbetaling van € 575,- gedaan ter zake factuur [nummer 1] . Het restantbedrag en de andere factuur heeft hij ondanks sommaties niet betaald.

Bij factuur van 23 maart 2020 met nummer [nummer 3] heeft gedaagde € 245,03 inclusief btw bij eiser in rekening gebracht voor de huur van drie “Shure SLX bell pack + headset” à € 45,- exclusief 21% btw en ter zake een “extra dag staffel 1.5” € 67,50 exclusief 21% btw.

Geschil

Eiser vordert in het licht van bovenstaande feiten dat gedaagde wordt veroordeeld tot betaling van € 915,81 in hoofdsom, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 1 december 2019, € 137,37 aan buitengerechtelijke incassokosten en € 423,50 ter zake juridische bijstand, te vermeerderen met de proceskosten en de nakosten. Gedaagde voert verweer.

Verrekening Onbetaalde Factuur
Wanneer Verrekening Onbetaalde Factuur?

Beoordeling

Gedaagde heeft een beroep op verrekening gedaan van de vordering van eiser met zijn factuur van 23 maart 2020.

Gedaagde was niet aanwezig bij de mondelinge behandeling, zodat hij niet heeft kunnen reageren op de inhoud van de door eiser ingebrachte aanvullende stukken en dat wat eiser naar voren heeft gebracht. Dit komt voor rekening en risico van gedaagde partij.

Uit de door eiser ingebrachte stukken blijkt dat hij de gefactureerde werkzaamheden deugdelijk heeft uitgevoerd, zodat [gedaagde] gehouden is de facturen te betalen.

Verrekening toegestaan?

De vraag is of de vordering van eiser moet worden verrekend met de factuur van gedaagde . Eiser heeft onderbouwd aangetoond dat de afspraak met gedaagde inhield dat hij twee – en dus niet drie, zoals gefactureerd – headsets van gedaagde zou huren voor € 35,- per stuk – en dus niet € 45,-, zoals gefactureerd. Nergens blijkt bovendien uit dat eiser de gefactureerde extra dagstaffel verschuldigd is.

Voorgaande betekent dat gedaagde aan eiser het volgende moet betalen: factuur [nummer 1] ad € 1.149,50 plus factuur [nummer 2] ad € 340,31 minus twee x € 35,- + 21 % btw, oftewel € 1.405,11. Hiervan heeft gedaagde € 575,- betaald, zodat hij zal worden veroordeeld tot betaling van € 830,11 aan eiser , te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 december 2019.4.6.

Buitengerechtelijke Incassokosten

Eiser maakt aanspraak op de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De kantonrechter stelt vast dat het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) van toepassing is nu het verzuim na 1 juli 2012 is ingetreden en dat eiser voldoende heeft gesteld en onderbouwd dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht, zodat eiser recht heeft op een vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Het gevorderde bedrag is echter hoger dan het in het Besluit bepaalde tarief dat hoort bij de toewijsbaar geoordeelde hoofdsom, zodat de kantonrechter de vergoeding zal toewijzen tot het tarief dat aansluit bij de omvang van de toewijsbaar geoordeelde hoofdsom, te weten 15% van € 830,11 = € 124,52.4.7.

Afwijzing Juridische Kosten Incassobureau

De gevorderde kosten ter zake juridische bijstand worden door e rechter afgewezen aangezien de in artikelen 237 tot en met 240 Rv  bedoelde kosten een vergoeding hiervoor plegen in te sluiten. Gedaagde wordt, als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de proceskosten van eiser .


Wellicht ook interessant voor u? Tips onbetaalde factuur.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial