Verjaring Factuur

Als schuldeiser kunt u een openstaande factuur niet eeuwig incasseren. Een factuur is (als onderdeel van een rechtsvordering) onderhevig aan verjaring. Daarmee heeft iedere factuur een uiterste houdbaarheidsdatum.

Gevolgen Verjaring 

Wanneer de verjaringstermijn van uw openstaande factuur is verstreken, vervalt het recht om betaling van een vordering te eisen. Anders gesteld, het recht op incasso vervalt. De morele verplichting om een factuur te betalen blijft vanzelfsprekend wel bestaan, maar via de rechter uw vordering juridisch afdwingen is niet meer mogelijk.

Er blijft in het geval van verjaring overigens wel een natuurlijke verbintenis over. Uw klant heeft nog steeds een betalingsverplichting. Wanneer uw klant alsnog betaalt, hoeft u dit dus niet terug te betalen op grond van een onverschuldigde betaling.

Gaat u ondanks verjaring procederen? Dan zal de rechter uw vordering niet-ontvankelijk verklaren. Aan een inhoudelijke behandeling van uw vordering wordt niet toegekomen. Uw geld krijgt u bijgevolg niet.

Verjaring Factuur

Verjaringstermijn

Voor alle facturen geldt een verjaringstermijn. Afhankelijk van de onderliggende overeenkomst en de hoedanigheid van de contractspartijen zal er een verjaringstermijn van twee of vijf jaar gelden. Er geldt dus niet één verjaringstermijn voor alle facturen.

Het is bijgevolg van evident belang om de verjaringstermijn goed in de gaten houden en ervoor te zorgen dat uw factuur niet verjaart. Want U wilt natuurlijk voorkomen dat u uw factuur moet afboeken en niet meer betaald krijgt.

Hoofdregel

De hoofdregel is dat een rechtsvordering verjaart door verloop van twintig jaar, indien de wet niet anders bepaalt. In de wet zijn echter uitzonderingen opgenomen. Hierdoor is de “hoofdregel” eigenlijk geworden tot een soort restbepaling of vangnet. Want meestal geldt er een afwijkende (Lees: kortere) verjaringstermijn.

Dit geldt ook voor de verplichting tot betaling van een geldsom die volgt uit de factuur (incasso-vordering, geldvordering).

Zakelijke Vordering 

Voor zakelijke vorderingen (b2b) geldt een wettelijke verjaringstermijn van 5 jaar. Deze termijn gaat in op het moment dat de vordering opeisbaar is. Dat is de vervaldatum van de factuur. Wanneer de betalingstermijn van een factuur 30 dagen is, begint de verjaringstermijn van 5 jaar te lopen nadat die 30 dagen zijn verstreken.

Business-to-Consumer

Indien een ondernemer een koopovereenkomst sluit met een consument (particulier) geldt een verjaringstermijn van twee jaar. Dit geldt enkel voor de koop van roerende zaken (bijvoorbeeld auto, kast).

Voor de koop van onroerende zaken (bijvoorbeeld woning) geldt deze verjaringstermijn niet. Daarvoor geldt de termijn van vijf jaar. Ook bij de verkoop van diensten en andere overeenkomsten dan koopovereenkomsten in b2c-verhouding geldt een termijn van vijf jaar.

Stuiting Verjaring 

De schuldeiser kan de verjaring van een factuur stuiten. Stuiting breekt de lopende verjaring af. Daarmee begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen. De verjaring kan op drie manieren door de schuldeiser worden gestuit, namelijk door:

– het instellen van een eis;
– een schriftelijke aanmaning;
– een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn op nakoming voorbehoudt.

De vordering wordt ook gestuit door de erkenning van het recht zijdens schuldenaar.

Verrekening 

Een schuldeiser kan na de verjaring het openstaande (factuur)bedrag nog steeds verrekenen met een openstaande en opeisbare schuld op de schuldenaar. Op deze manier kan de schuldeiser alsnog de verjaarde factuur incasseren.