Schade na plaatsing Zonnepanelen

Rechtspraak, ECLI:NL:GHARL:2022:2799 , Schade na plaatsing Zonnepanelen – Casus – Wie stelt moet bewijzen – (bewijsrecht), B heeft in opdracht van A de achterzijde van het dak voorzien van zonnepanelen. Zij heeft daarbij ook de oude dakplaten vervangen. Volgens A heeft B dat niet goed gedaan en zijn er daardoor lekkages ontstaan. Zij vordert schadevergoeding. De kantonrechter heeft een klein bedrag toegewezen voor niet verrichte werkzaamheden en de rest van de vordering afgewezen. In hoge beroep moet het hof zich over deze kwestie buigen.


Hoger Beroep

Auto Lemmer wil in hoger beroep alsnog haar schade vergoed zien. Zij heeft de hoogte van de vorderingen vermeerderd. In eerste aanleg was de vordering € 6.476,30 inclusief btw. In hoger beroep vordert zij € 16.957,53 exclusief btw. QueLED heeft bezwaar tegen deze vermeerdering van eis, maar het hof verwerpt dat bezwaar. Het hoger beroep dient ook voor herstel van bij de kantonrechter gemaakte fouten. In dit geval heeft Auto Lemmer een rapport laten opstellen en daarin staan nog meer gebreken aan het dak dan Auto Lemmer bij de kantonrechter al had aangevoerd. Dat is niet in strijd met de eis van een goede procesorde. Alle ingebrachte schadeposten worden beoordeeld.

Verweer

Volgens QueLED zijn partijen uit elkaar gegaan onder finale kwijting. QueLED zou nog een creditnota sturen en daarmee zouden partijen over en weer van elkaar af zijn. Daarom heeft Auto Lemmer volgens QueLED geen recht meer op schadevergoeding. Voor deze stelling verwijst QueLED naar een aantal e-mails, maar daaruit volgt volgens het hof niet dat partijen de gestelde afspraak hebben gemaakt. In het bijzonder blijkt daaruit, aldus het hof, niet dat Auto Lemmer afstand heeft gedaan van haar recht om schadevergoeding te vorderen indien het verrichte werk niet goed zou zijn gedaan. Ander of meer bewijs van de gestelde afspraak heeft QueLED niet gesteld of aangeboden. Hierdoor komt het hof aan inhoudelijke beoordeling van de ingebracht schadeposten toe.

Schade na plaatsing Zonnepanelen

Twee Schadeposten

Herstelwerkzaamheden Dak

Het hof oordeelt dat een scheur in een nieuwe plaat in beginsel een tekortkoming van QueLED oplevert. Dat de scheur desondanks voor rekening van Auto Lemmer komt, heeft QueLED (op de zitting) niet aangevoerd, terwijl zij wel heeft erkend dat een nieuwe plaat is gescheurd en door haar is gerepareerd. De schade die daardoor is geleden komt dan ook voor haar rekening. De reparatie van de scheur door tape en EPDM/adhesive rubber is volgens Auto Lemmer niet goed gedaan, maar die stelling is onvoldoende toegelicht. Volgens QueLED is het tapen en afdichten met EPDM verder gebruikelijk. Auto Lemmer heeft niet concreet gesteld dat na het herstel van de scheur nog lekkages zijn opgetreden door onvoldoende herstel van die dakplaat.

Waterschade

Het hof heeft begrepen dat door de regenbui in augustus 2020 plafond, muur en laminaat is aangetast door water, wat Auto Lemmer met foto’s heeft toegelicht. Deze waterschade moet volgens het hof op kosten van QueLED verholpen worden. Auto Lemmer heeft bij de kantonrechter een offerte ingebracht welke door het hof gevolgd wordt.

Deugdelijk Vakmanschap

Uit het deskundigenrapport valt op te maken dat de dakplaten niet volgens de fabrieksinstellingen zijn geplaatst. Het hof merkt op dat die eis ook niet is overeengekomen tussen partijen. Vast staat dat QueLED in verband met het leggen van zonnepanelen heeft aangeboden om ook de dakplaten te vervangen. Zij moest daarbij op het bestaande dak monteren met de al aanwezige maatvoering en gordingen, terwijl bovenaan de nieuwe dakplaten moesten aansluiten op de oude dakplaten die later zouden worden vervangen. Bovendien moesten de lichtdoorlatende dakplaten gehandhaafd en hergebruikt worden. Dat het dak er dan niet helemaal strak uitziet, is niet verwonderlijk. Ook QueLED heeft ter zitting toegegeven dat het niet de schoonheidsprijs verdient.

Auto Lemmer heeft echter volgens het hof onvoldoende gesteld dat gegeven de omstandigheden geen sprake is van deugdelijk vakmanschap en dat dit heeft geleid tot schade aan haar kant. De stelling dat het dak niet wind- en waterdicht is, vindt onvoldoende steun in het rapport. Daarin wordt alleen gerept van oude lekkagesporen en mogelijk risico op lekkage door de manier waarop de platen gelegd zijn. De noodzaak van vervanging van het hele dak en de omvang van waterschade door het ondeugdelijk leggen zijn in dat rapport in elk geval niet voldoende toegelicht. Daarom kan het hof geen tekortkoming vaststellen die in oorzakelijk verband staat met de gevorderde schade.

Het verweer slaagt volgens het hof daarmee alleen voor zover er schade is geleden door de scheur in de nieuwe dakplaat, de waterschade als gevolg van plaatsing van de dakplaten valt buiten de toegewezen (schade)vergoeding.