27 maart 2023
Home » Rookmeldersplicht

Rookmeldersplicht

Het is sinds 1 juli 2022 wettelijk verplicht om in een woning op elke verdieping een rookmelder te hebben uit oogpunt van (brand)veiligheid.

Het kan voorkomen dat huurder niet meewerkt aan het plaatsen van rookmelders, bijvoorbeeld door de toegang tot het pand te verbieden dan wel niet te reageren op verzoeken tot plaatsing vanuit verhuurder. Een dergelijke situatie deed zich voor tussen verhuurder Sint Joseph (woningstichting) en een van haar huurders.

Omdat Sint Joseph over een langere periode geen contact krijgt met [gedaagde/huurder] vraagt zij bij wijze van voorlopige voorziening dat [gedaagde] wordt veroordeeld om Sint Joseph in de gelegenheid te stellen om rookmelders in de huurwoning te plaatsen.

Geen medewerking

Woningstichting Sint Joseph wil conform regelgeving rookmelders in de door [gedaagde] gehuurde woning plaatsen.

Sint Joseph is als eigenaar en verhuurder wettelijk verplicht om op iedere verdieping van haar woningen, waaronder ook de door [gedaagde] gehuurde woning, een rookmelder te plaatsen. Deze verplichting volgt uit artikel 6.21 lid 6 Bouwbesluit 2012 en luidt als volgt:
(..)Een bestaande woonfunctie heeft op iedere bouwlaag met een verblijfsruimte of met een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een rookmelder die voldoet aan EN 14604. Deze eis is niet van toepassing tot 1 juli 2022.(..)

Op 26 mei 2021 heeft Sint Joseph een brief gestuurd aan [gedaagde] met een kennisgeving van een huisbezoek tussen 31 mei 2021 en 18 juni 2021 door vaklieden van [bedrijf 1] B.V. en [bedrijf 2] voor de keuring van de installaties en het plaatsen van rookmelder(s). Hierbij is aan [gedaagde] de gelegenheid geboden om zelf een afspraak te maken.

Op 9 juni 2021 en 5 oktober 2021 hebben medewerkers van [bedrijf 1] B.V. een huisbezoek aan [gedaagde] gebracht. Bij dat bezoek is een zogenaamd ‘niet thuis briefje’ in de brievenbus gedaan met het verzoek om contact op te nemen met [bedrijf 1] voor het maken van een afspraak waarop de rookmelders worden geplaatst. [gedaagde] heeft hier niet op gereageerd.

Op 28 juni 2021 heeft Sint Joseph per brief aan [gedaagde] medegedeeld dat [bedrijf 1] meerdere malen heeft geprobeerd een afspraak met [gedaagde] te maken en [gedaagde] nogmaals verzocht om binnen week zelf een afspraak te maken met [bedrijf 1] . [gedaagde] heeft hier niet op gereageerd.

Op 8 september 2021 heeft Sint Joseph per brief aan [gedaagde] verzocht om medewerking te verlenen voor plaatsing van de rookmelders in week 38 van 2021. In deze brief is aangekondigd dat bij blijvende weigering medewerking in rechte zal worden gevorderd. [Gedaagde] heeft ook aan een laatste oproep om mee te werken geen gehoor gegeven.

Rechtszaak

De kantonrechter heeft in een kort geding d.d. 25 juli 2022  bepaald dat een huurder toegang tot het pand moet verschaffen zodat de rookmelders geïnstalleerd kunnen worden. De rechter dient af te wegen wat zwaarder weegt; de vrijheid van huurder om ongehinderd te genieten van diens gehuurde object (privacybelang) dan wel de wettelijke plicht tot plaatsing van rookmelders en daaraan gekoppeld de plicht tot medewerking daarvan van huurders (wetsconformiteit).

Rookmeldersplicht Verhuurder leidt tot medewerkingsplicht huurder

De rechtbank is van oordeel dat de huurder verhuurder toegang tot de woning (gehuurde object) dient te verschaffen alsook dient toe te staan dat onderhouds- en renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Daaronder zijn te rubriceren:

 • vernieuwen badkamer/toilet;
 • vervangen frontjes keukenkastjes;
 • meterkast keuren;
 • nieuwe brandwerende voordeur;
 • nieuwe leidingschachten;
 • vervangen watermeters;
 • verplaatsen cv-ketel;
 • brandveiligheid woningen en gebouwen verbeteren;
 • groenvoorziening vernieuwen;
 • waar nodig asbest verwijderen;
 • schilderwerk portieken;
 • geleiderail bij de trappen naar de bergingen plaatsen;
 • isolerende maatregelen;
 • cv-installatie (indien van toepassing);
 • aanbrengen mechanische ventilatie;
 • spreek- en luisterintercom met video;
 • aftimmering kozijnen binnenzijde.

De huurder dient daartoe alle medewerking te laten verlenen aan de uitvoering van deze werkzaamheden en wanneer hij niet vrijwillig hieraan voldoet, de woning tijdelijk en gedeeltelijk te ontruimen.

Een dergelijk vergaande verplichting komt de rechtbank niet als zijnde onrechtmatig of ongegrond voor.

____________________________

Wellicht ook interessant voor U: Regimes Bedrijfsruimte

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial