Geen Verrekening door Schuldeisersverzuim

Rechtspraak, ECLI:NL:RBNHO:2022:3442, Geen Verrekening door Schuldeisersverzuim, aanneming werk; leggen pvc-vloer; gebreken; in de gelegenheid stellen gebreken binnen redelijke termijn weg te nemen; voorstellen aannemer afgewezen; schuldeisersverzuim. Eiseres is QProjects en doet een beroep op betalingsverzuim. Gedaagde is een particulier/consument. Gedaagde beroept zich op verrekening factuur i.v.m geleden schade als gevolg noodzakelijk herstel. Rechter zoomt in … More Geen Verrekening door Schuldeisersverzuim

Verrekening Onbetaalde Factuur

Rechtspraak, ECLI:NL:RBLIM:2021:322 – Verrekening Onbetaalde Factuur. Rechtbank Limburg, 13-01-2021 / 8737634 CV EXPL 20-4178 – Onbetaalde factuur. Verrekening. Deugdelijke werkzaamheden eiser en duidelijke onderbouwing gemaakte afspraken door eiser. Vergoeding Incassokosten door Gedaagde. Afwijzing vergoeding juridische kosten incassobureau in navolging van artikelen 237 tot en met 240 Rv. Feiten Gedaagde in deze zaak heeft eiser ingehuurd … More Verrekening Onbetaalde Factuur

Uitleg termijn artikel 23 lid 3 Wet Bpf 2000

Rechtspraak, HR 21 mei, ECLI:NL:HR:2021:754 – Uitleg termijn artikel 23 lid 3 Wet Bpf 2000. Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurder vennootschap. Pensioenfonds heeft (voormalig) bestuurder op grond van art. 23 Wet Bpf 2000 aansprakelijk gesteld voor niet afgedragen pensioenpremies. Ter beoordeling in deze zaak is de aansprakelijkheid van (gewezen) bestuurder voor het niet-afdragen pensioenpremies (art. 23 Wet Bpf … More Uitleg termijn artikel 23 lid 3 Wet Bpf 2000

Voorbeeldbrieven

U treft op deze pagina voorbeeldbrieven aan welke u voor eigen gebruik kunt downloaden. Dit kunt u geheel gratis en zonder bijkomende verplichting doen. Bedoelde brieven (voorzien van toelichting) kunnen u helpen bij het incasseren van uw factuur of vordering. Er geldt een disclaimer voor wat betreft eigen gebruik van voorbeeldbrieven. Herinnering  Het sturen van een herinnering is niet wettelijk verplicht, … More Voorbeeldbrieven

Opschorting

Wanneer een overeenkomst niet wordt nagekomen (verzuim) zijn er een aantal mogelijkheden voor de partij die daar geen schuld aan heeft.  Een van de mogelijkheden betreft het juridische instrument opschorting. Voordat dit middel ingezet kan worden dient er sprake te zijn van verzuim. Om in verzuim te raken is meestal een ingebrekestelling nodig. Dit is een schriftelijke verklaring … More Opschorting

Stelplicht geleden schade door meetfout makelaar

Rechtspraak, ECLI:NL:HR2021:1842 Kern: Stelplicht geleden schade door meetfout makelaar. Het gaat in opgemelde zaak om de vraag of de koper van een woning schade heeft geleden door de makelaar van de verkoper de woonoppervlakte verkeerd heeft opgemeten.  Meetfout Makelaar Uit vaste rechtspraak volgt dat een NVM-makelaar onzorgvuldig handelt wanneer hij de verplichte meetinstructie niet naleeft. … More Stelplicht geleden schade door meetfout makelaar

Ingebrekestelling

Als hoofdregel geldt dat een schuldeiser verplicht is een ingebrekestelling te sturen als de schuldenaar de op hem rustende verplichtingen niet nakomt, waarbij de schuldenaar een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld. Als nakoming binnen deze termijn uitblijft, treedt het verzuim in.  Dit staat met zoveel woorden in art. 6:81 BW en art. 6:82 BW. Artikel 6:83 noemt … More Ingebrekestelling

Incassohandeling na 14-dagenbrief?

Rechtspraak, ECLI:NL:HR:2014:1405, Conclusie. Kern: Als een schuldeiser de in art. 6:96 lid 6 BW bedoelde veertiendagenbrief aan de schuldenaar heeft gestuurd, zijn bij uitblijven van de betaling binnen de termijn van 14 dagen de genormeerde buitengerechtelijke incassokosten door de schuldenaar (consument) verschuldigd. Worden incassokosten direct verschuldigd na 14-dagenbrief of is een nadere incassohandeling daarvoor vereist? Kantonrechter De … More Incassohandeling na 14-dagenbrief?

Meerwerk

Incassogeschil Meerwerk Bij het aangaan van een overeenkomst wordt normaliter een vaste prijs afgesproken tussen de betrokken partijen. Dit biedt zekerheid. Het is vooraf bekend waar opdrachtgever voor betaalt en welke werkzaamheden daar tegenover staan. Ook de te verrichten werkzaamheden worden veelal vastgelegd. In veel situaties is de hoeveelheid werk echter lastig in te schatten. … More Meerwerk

Betaaltermijn Facturen

Aanscherping Betaaltermijn Facturen Niet zo lang geleden zijn de regels rondom de betalingstermijnen van facturen aangescherpt. Dit is gebeurd omdat vooral grote bedrijven in veel situaties lange termijnen hanteerden, soms wel tot 90 dagen. Door de wettelijke aanscherping zijn kleinere bedrijven beter beschermd. Maar wat geldt dan nu als betaaltermijn van facturen? Hoog tijd om … More Betaaltermijn Facturen

Mag rechter in B2B-relatie bedongen incassokosten ambtshalve matigen?

HR 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1868 – Matiging Incassokosten: Mag rechter in b2b-relatie bedongen incassokosten ambtshalve matigen? Inperking contractuele vrijheid zakelijke overeenkomsten. Inperking Contractuele Vrijheid? Deze rechtszaak beantwoord de vraag of een rechter incassokosten ambtshalve mag matigen welke door partijen bedongen zijn in een zakelijke relatie (b2b). Indien deze vraag met ‘ja’ beantwoord wordt (in casu het … More Mag rechter in B2B-relatie bedongen incassokosten ambtshalve matigen?

Verrekening Factuur

ECLI:NL:RBMNE:2022:818 – Verrekening van onbetaalde factuur i.v.m. herstelwerkzaamheden. Ondeugdelijkheid onvoldoende onderbouwd. Tip! Indien u wilt verrekenen is een deugdelijke onderbouwing van uw stelling dat er ondeugdelijk werk geleverd is cruciaal. Tevens dient herstel door opdrachtnemer niet meer mogelijk te zijn dan wel afgewezen te zijn. Deze case maakt dit duidelijk. Waar gaat het over? Ondeugdelijk … More Verrekening Factuur