Meerwerk


Incassogeschil Meerwerk

Bij het aangaan van een overeenkomst wordt normaliter een vaste prijs afgesproken tussen de betrokken partijen. Dit biedt zekerheid. Het is vooraf bekend waar opdrachtgever voor betaalt en welke werkzaamheden daar tegenover staan. Ook de te verrichten werkzaamheden worden veelal vastgelegd.

In veel situaties is de hoeveelheid werk echter lastig in te schatten. Er spelen veel factoren een rol bij de uiteindelijke prijs. Denk aan (het verkrijgen van) vergunningen, inzet van materialen, inhuur van specialisten, verhoging grondstofprijzen, maatschappelijke gebeurtenissen en weersomstandigheden.

Bovendien komt het regelmatig voor dat de opdrachtgever tijdens de opdracht allerlei wijzigingen wenst, of de opleverdatum wenst te vervroegen.

Dit zorgt voor meerwerk hetgeen leidt tot verhoging van de vooraf afgesproken prijs. En hier zit ook direct het pijnpunt. Geschillen in de bouw gaan namelijk meestal over geld. Discussie over (meerwerk)facturen of  gebreken in opgeleverd werk kan ertoe leiden dat facturen (gedeeltelijk) onbetaald blijven. Als u niets doet blijft u zelf met de rekening zitten.

Lees in dit artikel wat u zelf kunt doen in geval van meerwerk niet betaald en hoe u niet betaald meerwerk kunt laten incasseren.

Definitie Meerwerk

Meerwerk is extra werk dat u als opdrachtnemer/aannemer verricht bovenop de werkzaamheden die zijn overeengekomen bij de overeenkomst.

“Meerwerk kan worden omschreven als een verrichting van de aannemer die uitgaat boven zijn verplichting om het in het bestek omschreven werk uit te voeren, zodat de aannemer voor het doen van deze verrichting recht heeft op bijbetaling boven de overeengekomen aannemingssom” (Raad van Arbitrage voor de Bouw, 14 juli 1999, nr. 21.097).

Vaak ontstaat meerwerk tijdens het uitvoeren van de overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de opdrachtgever bepaalde veranderingen of uitbreidingen wil. Ook kan het zijn dat er bepaalde werkzaamheden niet voorzien waren, waardoor u met meerwerk geconfronteerd wordt. Er ontstaat dan al gauw een dispuut aangezien de afgesproken prijs verhoogd wordt.

Art. 7:755 BW

Als meerwerk niet betaald wordt, bepaalt art. 7:755 BW de hoofdregel:
‘In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan de aannemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen (…).’

Ingevolge het wetsartikel moet de opdrachtnemer de opdrachtgever expliciet wijzen op de extra kosten die met het meerwerk zijn gemoeid. Gebeurt dat niet, dan draait de opdrachtnemer mogelijk zelf voor de gemaakte kosten op. Zie bijvoorbeeld de rechtszaak ECLI:NL:RBAMS:2018:1072 (rechtbank Amsterdam)

Meerwerk

Wanneer Conflict?

Veel opdrachtgevers denken dat meerwerk ‘part of the accepted job’ is en willen de meerprijs niet betalen. Andere opdrachtgevers denken dat de meerprijs is ontstaan door een foutieve inschatting van de opdrachtnemer/aannemer. En weer anderen menen dat zij vooraf niet geïnformeerd zijn over de meerkosten, althans niet deugdelijk. Hoe dan ook, een geschil is ontstaan.

Beslismoment

In beginsel heeft u als opdrachtnemer/aannemer zoals opgemerkt de plicht uw opdrachtgever te wijzen op de noodzaak van meerwerk en daarmee samenhangend een verhoging van de prijs. De opdrachtgever moet de keuze hebben of zij de uit te voeren extra werkzaamheden door u als opdrachtnemer wil uit laten voeren.

Het is derhalve een beslismoment. Een van de meest voorkomende redenen van meerwerk niet betaald is dat er geen toestemming is gekregen vooraf.

Advies: creëer beslismoment

De wettelijke regeling is gericht op bescherming van opdrachtgevers. Er mag dan ook niet te nadele van opdrachtgevers van artikel 7:755 BW (aanneming van werk) worden afgeweken. Kortom, de opdrachtgever moet de gelegenheid krijgen om te beslissen of hij het meerwerk, ondanks de hogere prijs, door de aannemer wil laten uitvoeren.

Wordt u als opdrachtnemer geconfronteerd met meerwerk bij de de uitvoering van werkzaamheden? 

Wijs uw opdrachtgever voordat u meerwerk uitvoert, duidelijk en uitdrukkelijk (schriftelijk) op de daarmee gepaard gaande (meer)kosten en zorg voor een onomstreden akkoord daarop. Daarmee voorkomt u een boemerang-effect waarbij u uiteindelijk voor de kosten van uw eigen (meer)werk opdraait.