Digitaal Beslagregister

Versterking Informatiepositie

Gerechtsdeurwaarders maken bij de uitvoering van hun werkzaamheden gebruik van diverse geautomatiseerde systemen. De verwerking van gegevens in die systemen is geregeld via verschillende regelgeving.  In deze blog gaan wij in op het digitaal beslagregister.

Wettelijk Kader

Raadpleging van het digitaal beslagregister door Gerechtsdeurwaarders geregeld in de Verordening digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders. In het Reglement digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders worden de regels verder uitgewerkt. 

Doel Digitalisering

Digitalisering maakt het mogelijk om werkprocessen alsmede de samenwerking met andere partijen binnen de schulden- en incassoketen te optimaliseren. Door uitwisseling van gegevens over inkomen en lopende beslagen kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat gerechtsdeurwaarders beslagen leggen die alleen kostenverhogend werken. 

Inhoud Register

In het Digitaal Beslagregister leggen gerechtsdeurwaarders vast welke derdenbeslagen zij hebben gelegd. Wanneer een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding gaat uitbrengen of beslag wil leggen, is die verplicht om in het DBR te controleren of er reeds beslag is gelegd bij de betreffende schuldenaar. Dit verkleint het risico dat er zinloze procedures worden opgestart. Ook bevordert vastlegging en raadpleging de bescherming van de beslagvrije voet.

Derdenbeslag

Wanneer een gerechtsdeurwaarder beslag legt op periodieke inkomsten van een schuldenaar (pensioen, loon) wordt er gesproken van een derdenbeslag. Een variant hierop vorm e-derdenbeslag. Sinds kort is het mogelijk om derdenbeslag elektronisch uit te brengen, zodat fysieke overhandiging niet meer nodig is. Vooral bij grotere instanties is het mogelijk digitaal beslag te leggen. In de traditionele setting reikt de gerechtsdeurwaarder de stukken fysiek uit. De KBvG heeft het e-derdenbeslag juridisch mogelijk gemaakt.

Beslagvrije Voet

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is op 1 januari 2021 in werking getreden! De nieuwe, vereenvoudigde beslagvrije voet zorgt voor een betrouwbare berekening van de beslagvrije voet en bijgevolg voor een betere bescherming voor de schuldenaar. 

Wanneer er beslag wordt gelegd op het inkomen van een schuldenaar, wordt een beslagvrije voet vastgesteld. De beslagvrije voet bedraagt in beginsel 90 procent van de toepasselijke bijstandsnorm, maar is bijvoorbeeld ook afhankelijk van de woonkosten en de premie voor de ziektekostenverzekering. De gerechtsdeurwaarder is verplicht om de beslagvrije voet te berekenen op grond van de hem bekende informatie.

Rekentool Beslagvrije Voet

Sinds 1 januari 2021 geldt er een nieuwe berekening van de beslagvrije voet. Met een nieuwe rekentool kunt de berekening van uw beslagvrije voet zelf controleren. U heeft daar de modelmededeling voor nodig die u heeft ontvangen van de beslaglegger.