Rookmeldersplicht

Rookmeldersplicht Het is sinds 1 juli 2022 wettelijk verplicht om in een woning op elke verdieping een rookmelder te hebben uit oogpunt van (brand)veiligheid. Het kan voorkomen dat huurder niet meewerkt aan het plaatsen van rookmelders, bijvoorbeeld door de toegang tot het pand te verbieden dan wel niet te reageren op verzoeken tot plaatsing vanuit … More Rookmeldersplicht

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) Per 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden.  De WHOA is bedoeld om een faillissement te voorkomen.  De wet is ontstaan vanuit de behoefte om ondernemingen in financiële problemen buiten faillissement meer armslag te geven om te reorganiseren door schuldeisers te verplichten mee te … More Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Contractuele Boete Huurrecht

Dit artikel bespreekt de contractuele boete binnen het huurrecht. Waarom bestaat een dergelijk beding eigenlijk en in welke gevallen wordt een contractuele boete gevorderd? En, hoe verhoudt zich een boetebeding tot buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente ex artikel 6:119 BW? Uitleg werking artikel 6:92 lid 2 BW. ROZ-modellen Binnen het huurrecht is veelal sprake van … More Contractuele Boete Huurrecht

Klantvriendelijke Incasso

Klantvriendelijkheid en Incasso zijn begrippen die elkaar op het eerste gezicht lijken uit te sluiten. Niets is echter minder waar. Indien u als bedrijf of ondernemer geconfronteerd wordt met een niet-betalende klant kunt u voor verschillende aanvliegroutes kiezen. Wij bespreken er in dit artikel twee: de formele incasso of pre-incasso. Formele Incasso Zo kunt u … More Klantvriendelijke Incasso

Wanneer Incassobureau Inschakelen?

Een veelgestelde vraag van onze klanten/websitebezoekers luidt waneer het geschikte moment is om een incassobureau in te schakelen. Dat is een vraag die zich niet direct laat beantwoorden. Het antwoord hangt namelijk af van de hoedanigheid van uw klant (consument of bedrijf). Dit bepaalt de aanvliegroute. Opeisbare Vordering Als schuldeiser dient u altijd een opeisbare … More Wanneer Incassobureau Inschakelen?

Boetebeding Huurovereenkomst

ROZ-Boetebeding In model-huurovereenkomsten, ook wel te kwalificeren als ROZ-modellen,  is meestal een boetebeding opgenomen. In dat geval bepaalt de huurovereenkomst dat de huurder een boete verschuldigd is aan verhuurder bij te late betaling, onderverhuur, het telen van hennep of andere handelingen in strijd met de huurovereenkomst. Het boetebeding – en met name het incasseren daarvan … More Boetebeding Huurovereenkomst

Geen ingebrekestelling bij B2B-incasso

Indien een klant een factuur niet (tijdig) betaalt doet zich de vraag voor hoe te handelen als schuldeiser. Daarbij dient u als zakelijk schuldeiser een onderscheid te maken tussen invordering bij particuliere klanten (b2c) en invordering bij zakelijke klanten (b2b). Hoofdregel Als hoofdregel geldt dat een schuldeiser verplicht is een ingebrekestelling te sturen als de … More Geen ingebrekestelling bij B2B-incasso

Aansprakelijkheid Hoofdaannemer en Onderaannemer

In dit artikel bespreken wij de aansprakelijkheid van hoofdaannemer en onderaannemer. Meer in het bijzonder wordt de vraag beantwoord wie aansprakelijk is in de bouw bij fouten van een onderaannemer. Is dat de onderaannemer zelf of de hoofdaannemer? In Nederland geldt de hoofdregel dat een opdrachtgever in beginsel zijn directe contractpartij dient aan te spreken … More Aansprakelijkheid Hoofdaannemer en Onderaannemer

Signalen aankomend Faillissement

In dit artikel bespreken wij enkele signalen van een aankomend faillissement. In sommige gevallen wordt een schuldeiser geconfronteerd met een onverwacht faillissement van een klant. Paniek breekt uit omdat betaling van de opeisbare hoofdsom niet meer in de lijn der verwachting ligt. Bij veel faillissementen hebben de Belastingdienst en banken hoge vordering uitstaan en snoepen … More Signalen aankomend Faillissement

Voorbeeldbrieven

U treft op deze pagina voorbeeldbrieven aan welke u voor eigen gebruik kunt downloaden. Dit kunt u geheel gratis en zonder bijkomende verplichting doen. Bedoelde brieven (voorzien van toelichting) kunnen u helpen bij het incasseren van uw factuur of vordering. Er geldt een disclaimer voor wat betreft eigen gebruik van voorbeeldbrieven. Herinnering  Het sturen van een herinnering is niet wettelijk verplicht, … More Voorbeeldbrieven

Opschorting

Wanneer een overeenkomst niet wordt nagekomen (verzuim) zijn er een aantal mogelijkheden voor de partij die daar geen schuld aan heeft.  Een van de mogelijkheden betreft het juridische instrument opschorting. Voordat dit middel ingezet kan worden dient er sprake te zijn van verzuim. Om in verzuim te raken is meestal een ingebrekestelling nodig. Dit is een schriftelijke verklaring … More Opschorting

Ingebrekestelling

Als hoofdregel geldt dat een schuldeiser verplicht is een ingebrekestelling te sturen als de schuldenaar de op hem rustende verplichtingen niet nakomt, waarbij de schuldenaar een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld. Als nakoming binnen deze termijn uitblijft, treedt het verzuim in.  Dit staat met zoveel woorden in art. 6:81 BW en art. 6:82 BW. Artikel 6:83 noemt … More Ingebrekestelling