Cumulatie boetes en dwangsommen

Rechtspraak, Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2020:571, Inhoudsindicatie: Koopovereenkomst OG tussen twee professionele partijen. Cumulatie boete wegens niet-nakoming en boete wegens ontbinding en cumulatie boetebedingen en verbeurde dwangsommen. Geen matiging, mede door handelswijze schuldenaar. Vordering Staedion heeft in eerste aanleg, samengevat en zakelijk weergegeven, hoofdelijke veroordeling van Jomo c.s. gevorderd tot betaling aan Staedion van: i) € 2.164.500,00 zijnde de contractuele boete van drie promille van … More Cumulatie boetes en dwangsommen

Rookmeldersplicht

Rookmeldersplicht Het is sinds 1 juli 2022 wettelijk verplicht om in een woning op elke verdieping een rookmelder te hebben uit oogpunt van (brand)veiligheid. Het kan voorkomen dat huurder niet meewerkt aan het plaatsen van rookmelders, bijvoorbeeld door de toegang tot het pand te verbieden dan wel niet te reageren op verzoeken tot plaatsing vanuit … More Rookmeldersplicht

Marktconforme prijs of vaste prijs?

Rechtspraak, ECLI:NL:RBGEL:2021:3238, Rechtbank Gelderland, Datum uitspraak, 30-06-2021, Zaaknummer C/05/377231 / HZ ZA 20-382, Inhoudsindicatie: Geschil over tussen partijen gemaakte prijsafspraken. Vaste prijzen overeengekomen? Marktconforme prijsafspraak? Vordering tot betaling van facturen toegewezen. Geschil Het geschil gaat in de kern over de tussen partijen gemaakte prijsafspraken. Van Barneveld stelt dat partijen vaste drukprijzen zijn overeengekomen, welke zijn vastgelegd … More Marktconforme prijs of vaste prijs?

Wat is economische eigendom en hoe beoordeel je of die is ingebracht in de vennootschap?

    Rechtspraak, Cassatie ECLI:NL:HR:2022:852 Inhoudsindicatie Inbreng perceel grond in commanditaire vennootschap. Is sprake van inbreng economische eigendom en deelt vennoot bij uittreden mee in waardevermeerdering van perceel? Uitleg C.V.-akte; Haviltex-criterium. Kernvraag: Wat is economische eigendom en hoe beoordeel je of die is ingebracht in de vennootschap? Conclusie: ECLI:NL:PHR:2021:1188, Gevolgd In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2020:2967, … More Wat is economische eigendom en hoe beoordeel je of die is ingebracht in de vennootschap?

Moet deurwaarder exploot uitbrengen op briefadres of openbaar betekenen?

Exploot op briefadres of openbaar betekenen? Rechtspraak, ECLI:NL:HR:2019:1052, Prejudiciële vragen. — Kan en moet de deurwaarder een exploot uitbrengen aan een in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen briefadres in plaats van openbaar te betekenen op de voet van art. 54 Rv? Het antwoord hierop wordt positief beantwoordt door de Hoge Raad.  Uitleg Art. 45-47 Rv; art. … More Moet deurwaarder exploot uitbrengen op briefadres of openbaar betekenen?

Verhouding Overeenkomst en Bovag-voorwaarden

Rechtspraak, ECLI:NL:RBGEL:2020:3705, Verhouding Overeenkomst en Algemene Bovag-voorwaarden, Financial lease overeenkomst auto. Drie partijen, kredietaanbieder, klant en dealer. Eigendom auto ten tijde van faillissement klant? Haviltex. Eigendomsvoorbehoud. Overeenkomst van huurkoop, artikel 7:84 lid 3 onder b BW. Voorrang partijen-overeenkomst op algemene Bovag-voorwaarden. Feiten Op 16 maart 2017 sluiten BMW (Kredietaanbieder), Ponti 16 (Klant) en Automobielbedrijf Bert … More Verhouding Overeenkomst en Bovag-voorwaarden

Geen Verrekening door Schuldeisersverzuim

Rechtspraak, ECLI:NL:RBNHO:2022:3442, Geen Verrekening door Schuldeisersverzuim, aanneming werk; leggen pvc-vloer; gebreken; in de gelegenheid stellen gebreken binnen redelijke termijn weg te nemen; voorstellen aannemer afgewezen; schuldeisersverzuim. Eiseres is QProjects en doet een beroep op betalingsverzuim. Gedaagde is een particulier/consument. Gedaagde beroept zich op verrekening factuur i.v.m geleden schade als gevolg noodzakelijk herstel. Rechter zoomt in … More Geen Verrekening door Schuldeisersverzuim

Verrekening Onbetaalde Factuur

Rechtspraak, ECLI:NL:RBLIM:2021:322 – Verrekening Onbetaalde Factuur. Rechtbank Limburg, 13-01-2021 / 8737634 CV EXPL 20-4178 – Onbetaalde factuur. Verrekening. Deugdelijke werkzaamheden eiser en duidelijke onderbouwing gemaakte afspraken door eiser. Vergoeding Incassokosten door Gedaagde. Afwijzing vergoeding juridische kosten incassobureau in navolging van artikelen 237 tot en met 240 Rv. Feiten Gedaagde in deze zaak heeft eiser ingehuurd … More Verrekening Onbetaalde Factuur

Uitleg termijn artikel 23 lid 3 Wet Bpf 2000

Rechtspraak, HR 21 mei, ECLI:NL:HR:2021:754 – Uitleg termijn artikel 23 lid 3 Wet Bpf 2000. Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurder vennootschap. Pensioenfonds heeft (voormalig) bestuurder op grond van art. 23 Wet Bpf 2000 aansprakelijk gesteld voor niet afgedragen pensioenpremies. Ter beoordeling in deze zaak is de aansprakelijkheid van (gewezen) bestuurder voor het niet-afdragen pensioenpremies (art. 23 Wet Bpf … More Uitleg termijn artikel 23 lid 3 Wet Bpf 2000

Stelplicht geleden schade door meetfout makelaar

Rechtspraak, ECLI:NL:HR2021:1842 Kern: Stelplicht geleden schade door meetfout makelaar. Het gaat in opgemelde zaak om de vraag of de koper van een woning schade heeft geleden door de makelaar van de verkoper de woonoppervlakte verkeerd heeft opgemeten.  Meetfout Makelaar Uit vaste rechtspraak volgt dat een NVM-makelaar onzorgvuldig handelt wanneer hij de verplichte meetinstructie niet naleeft. … More Stelplicht geleden schade door meetfout makelaar

Incassohandeling na 14-dagenbrief?

Rechtspraak, ECLI:NL:HR:2014:1405, Conclusie. Kern: Als een schuldeiser de in art. 6:96 lid 6 BW bedoelde veertiendagenbrief aan de schuldenaar heeft gestuurd, zijn bij uitblijven van de betaling binnen de termijn van 14 dagen de genormeerde buitengerechtelijke incassokosten door de schuldenaar (consument) verschuldigd. Worden incassokosten direct verschuldigd na 14-dagenbrief of is een nadere incassohandeling daarvoor vereist? Kantonrechter De … More Incassohandeling na 14-dagenbrief?

Mag rechter in B2B-relatie bedongen incassokosten ambtshalve matigen?

HR 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1868 – Matiging Incassokosten: Mag rechter in b2b-relatie bedongen incassokosten ambtshalve matigen? Inperking contractuele vrijheid zakelijke overeenkomsten. Inperking Contractuele Vrijheid? Deze rechtszaak beantwoord de vraag of een rechter incassokosten ambtshalve mag matigen welke door partijen bedongen zijn in een zakelijke relatie (b2b). Indien deze vraag met ‘ja’ beantwoord wordt (in casu het … More Mag rechter in B2B-relatie bedongen incassokosten ambtshalve matigen?

Verrekening Factuur

ECLI:NL:RBMNE:2022:818 – Verrekening van onbetaalde factuur i.v.m. herstelwerkzaamheden. Ondeugdelijkheid onvoldoende onderbouwd. Tip! Indien u wilt verrekenen is een deugdelijke onderbouwing van uw stelling dat er ondeugdelijk werk geleverd is cruciaal. Tevens dient herstel door opdrachtnemer niet meer mogelijk te zijn dan wel afgewezen te zijn. Deze case maakt dit duidelijk. Waar gaat het over? Ondeugdelijk … More Verrekening Factuur

Aanbeveling Veertiendagenbrief

Bron: rechtspraak.nl , Aanbeveling n.a.v. het BIK-overleg op 19 januari 2017, Minimale termijn, Voorstel formulering. Aanbeveling over de Veertiendagenbrief   De beantwoording van diverse prejudiciële vragen over de veertiendagenbrief van art. 6:96 lid 6 BW door de Hoge Raad in zijn arrest van 25 november 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2704) heeft tot veel vragen van deurwaarders geleid. Het … More Aanbeveling Veertiendagenbrief