Cumulatie boetes en dwangsommen

Rechtspraak, Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2020:571, Inhoudsindicatie: Koopovereenkomst OG tussen twee professionele partijen. Cumulatie boete wegens niet-nakoming en boete wegens ontbinding en cumulatie boetebedingen en verbeurde dwangsommen. Geen matiging, mede door handelswijze schuldenaar. Vordering Staedion heeft in eerste aanleg, samengevat en zakelijk weergegeven, hoofdelijke veroordeling van Jomo c.s. gevorderd tot betaling aan Staedion van: i) € 2.164.500,00 zijnde de contractuele boete van drie promille van … More Cumulatie boetes en dwangsommen

Rookmeldersplicht

Rookmeldersplicht Het is sinds 1 juli 2022 wettelijk verplicht om in een woning op elke verdieping een rookmelder te hebben uit oogpunt van (brand)veiligheid. Het kan voorkomen dat huurder niet meewerkt aan het plaatsen van rookmelders, bijvoorbeeld door de toegang tot het pand te verbieden dan wel niet te reageren op verzoeken tot plaatsing vanuit … More Rookmeldersplicht

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) Per 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden.  De WHOA is bedoeld om een faillissement te voorkomen.  De wet is ontstaan vanuit de behoefte om ondernemingen in financiële problemen buiten faillissement meer armslag te geven om te reorganiseren door schuldeisers te verplichten mee te … More Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Contractuele Boete Huurrecht

Dit artikel bespreekt de contractuele boete binnen het huurrecht. Waarom bestaat een dergelijk beding eigenlijk en in welke gevallen wordt een contractuele boete gevorderd? En, hoe verhoudt zich een boetebeding tot buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente ex artikel 6:119 BW? Uitleg werking artikel 6:92 lid 2 BW. ROZ-modellen Binnen het huurrecht is veelal sprake van … More Contractuele Boete Huurrecht

Klantvriendelijke Incasso

Klantvriendelijkheid en Incasso zijn begrippen die elkaar op het eerste gezicht lijken uit te sluiten. Niets is echter minder waar. Indien u als bedrijf of ondernemer geconfronteerd wordt met een niet-betalende klant kunt u voor verschillende aanvliegroutes kiezen. Wij bespreken er in dit artikel twee: de formele incasso of pre-incasso. Formele Incasso Zo kunt u … More Klantvriendelijke Incasso

Wanneer Incassobureau Inschakelen?

Een veelgestelde vraag van onze klanten/websitebezoekers luidt waneer het geschikte moment is om een incassobureau in te schakelen. Dat is een vraag die zich niet direct laat beantwoorden. Het antwoord hangt namelijk af van de hoedanigheid van uw klant (consument of bedrijf). Dit bepaalt de aanvliegroute. Opeisbare Vordering Als schuldeiser dient u altijd een opeisbare … More Wanneer Incassobureau Inschakelen?

Marktconforme prijs of vaste prijs?

Rechtspraak, ECLI:NL:RBGEL:2021:3238, Rechtbank Gelderland, Datum uitspraak, 30-06-2021, Zaaknummer C/05/377231 / HZ ZA 20-382, Inhoudsindicatie: Geschil over tussen partijen gemaakte prijsafspraken. Vaste prijzen overeengekomen? Marktconforme prijsafspraak? Vordering tot betaling van facturen toegewezen. Geschil Het geschil gaat in de kern over de tussen partijen gemaakte prijsafspraken. Van Barneveld stelt dat partijen vaste drukprijzen zijn overeengekomen, welke zijn vastgelegd … More Marktconforme prijs of vaste prijs?

Wat is economische eigendom en hoe beoordeel je of die is ingebracht in de vennootschap?

    Rechtspraak, Cassatie ECLI:NL:HR:2022:852 Inhoudsindicatie Inbreng perceel grond in commanditaire vennootschap. Is sprake van inbreng economische eigendom en deelt vennoot bij uittreden mee in waardevermeerdering van perceel? Uitleg C.V.-akte; Haviltex-criterium. Kernvraag: Wat is economische eigendom en hoe beoordeel je of die is ingebracht in de vennootschap? Conclusie: ECLI:NL:PHR:2021:1188, Gevolgd In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2020:2967, … More Wat is economische eigendom en hoe beoordeel je of die is ingebracht in de vennootschap?

Moet deurwaarder exploot uitbrengen op briefadres of openbaar betekenen?

Exploot op briefadres of openbaar betekenen? Rechtspraak, ECLI:NL:HR:2019:1052, Prejudiciële vragen. — Kan en moet de deurwaarder een exploot uitbrengen aan een in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen briefadres in plaats van openbaar te betekenen op de voet van art. 54 Rv? Het antwoord hierop wordt positief beantwoordt door de Hoge Raad.  Uitleg Art. 45-47 Rv; art. … More Moet deurwaarder exploot uitbrengen op briefadres of openbaar betekenen?

Boetebeding Huurovereenkomst

ROZ-Boetebeding In model-huurovereenkomsten, ook wel te kwalificeren als ROZ-modellen,  is meestal een boetebeding opgenomen. In dat geval bepaalt de huurovereenkomst dat de huurder een boete verschuldigd is aan verhuurder bij te late betaling, onderverhuur, het telen van hennep of andere handelingen in strijd met de huurovereenkomst. Het boetebeding – en met name het incasseren daarvan … More Boetebeding Huurovereenkomst

Verhouding Overeenkomst en Bovag-voorwaarden

Rechtspraak, ECLI:NL:RBGEL:2020:3705, Verhouding Overeenkomst en Algemene Bovag-voorwaarden, Financial lease overeenkomst auto. Drie partijen, kredietaanbieder, klant en dealer. Eigendom auto ten tijde van faillissement klant? Haviltex. Eigendomsvoorbehoud. Overeenkomst van huurkoop, artikel 7:84 lid 3 onder b BW. Voorrang partijen-overeenkomst op algemene Bovag-voorwaarden. Feiten Op 16 maart 2017 sluiten BMW (Kredietaanbieder), Ponti 16 (Klant) en Automobielbedrijf Bert … More Verhouding Overeenkomst en Bovag-voorwaarden

Geen ingebrekestelling bij B2B-incasso

Indien een klant een factuur niet (tijdig) betaalt doet zich de vraag voor hoe te handelen als schuldeiser. Daarbij dient u als zakelijk schuldeiser een onderscheid te maken tussen invordering bij particuliere klanten (b2c) en invordering bij zakelijke klanten (b2b). Hoofdregel Als hoofdregel geldt dat een schuldeiser verplicht is een ingebrekestelling te sturen als de … More Geen ingebrekestelling bij B2B-incasso